Všeobecné obchodné podmienky

CK Raftovanie  /  Október 22, 2014 / 08:24

1. Program zájazdov. Je orientovaný športovo, zo zameraním na vodnú turistiku a rafting a iné outdoorové aktivity. Náročnosť jednotlivých zájazdov je uvedená v katalógu a na webstránke  pre každý zájazd osobitne, ak tak nie je uvedené klient je povinný sa pred odchodom o obtiažnosti informovať u nás v CK.

2. Základné vybavenie klienta. Oblečenie a obuv – na bežné nosenie odporúčame ľahké a športové oblečenie a turistickú obuv na všetky programy a výlety do prírody (nie sú vhodné sandále a šľapky). Kempovanie – stan, spací vak, karimatku, prípadne nafukovací matrac. Doplnky – čelovka príp. iné svietidlo, nôž, nádobu na varenie, antikorový hrnček, prenosný varič, príbor – stačí lyžica.

3. Zodpovednosť za bezpečnosť klientov pri športových podujatiach. Zájazdy sú vedené skúsenými vedúcimi, ktorých skúsenosti s príslušnými aktivitami sú zárukou úspešnej a bezpečnej realizácie ponúkaného programu. Každý klient spoločnosti sa zúčastňuje športového podujatia na vlastné nebezpečenstvo. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi zodpovedného inštruktora. V prípade voľby individuálnych aktivít musí príslušného inštruktora informovať. Inštruktor má právo vylúčiť klienta z absolvovania programu, pokiaľ sa zistí, že klient je pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, príp. negatívne vplýva na zvyšok posádky a klientov. Vylúčenie, alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany spoločnosti.

4. Výstroj.  Závisí od charakteru zájazdu, spôsobu ubytovania, terénu v akom sa pohybujeme, ročného obdobia a počasia. Na rafting dostane každý klient povinnú výbavu helmu a vestu. V cene sú započítané aj doplnky neoprén a neoprénové botičky. Pred odjazdom treba do prihlášky napísať vašu výšku, váhu a číslo topánok, aby Vám CK pripravila vhodné veľkosti výstroje. Na všetky horolezecké a skalolezecké zájazdy a na zájazdy, na ktorých sú zaistené cesty via ferrata je nutné mať horolezeckú prilbu. Na cykloturistické zájazdy je nutné mať cyklistickú prilbu. Na túry v zasneženom, alebo ľadovcovom teréne je nutné mať palice (teleskopické, alebo lyžiarske) a na všetky ostatné túry ich používanie odporúčame. Na Freeride musí mať každý klient helmu a chránič chrbtice a pípak na lavínové vyhľadávanie. Na lyžiarskych zájazdoch u osôb mladších ako 15 rokov je nutné mať lyžiarsku prilbu. Prilbu odporúčame aj pre všetkých ostatných lyžiarov a snowbordistov. Vybavenie odporúčame vopred konzultovať v CK.

5. Doprava. Je zabezpečená diaľkovými autobusmi (max. rýchlosť 100 km/hod.), alebo minibusmi (max. rýchlosť 120 km/hod.) v závislosti od charakteru zájazdu (aj letecky a trajektami). Na zájazd CK si je možné rezervovať konkrétne miesto v autobuse či minibuse uvedením požiadavky do poznámky v prihláške za poplatok 1 € na deň. Klienti pri preprave v dopravnom prostriedku sú povinní na sedadlách vybavených bezpečnostnými pásmi byť pripútaní. Prípadné problémy, ktoré by vznikli z dôvodu nepripútania sa idú na ťarchu nepripútanej osoby. V dopravných prostriedkoch je zakázané fajčiť, konzumovať čokoládové a kávové produkty a otvárať sýtené nápoje. Odchody zájazdov sú z Bratislavy z parkoviska pri TESCU v Petržalke, ak nie je uvedené inak. Presný termín odchodu bude oznámený klientovi v propozíciách. Odchody zájazdov bývajú presné, preto odporúčame, aby sa klient vo vlastnom záujme dostavil k odchodu zájazdu vždy včas. Ak nie je uvedené inak, pri zájazdoch je odchod dopravného prostriedku po ukončení túry, prehliadky či celého zájazdu max. 30 minút po určení času odchodu, alebo návrate vedúceho. Pri jedno, dvojdenných a štvordenných zájazdoch prichádzajúcich od Rakúska sa štandardne stojí v Bratislave pri Inchebe, Hlavnej železničnej stanici a Starom rozhlase. Pri všetkých ostatných zájazdoch sa pri návrate stojí iba pri TESCU, aby sa obmedzila možnosť poškodenia, zabudnutia, straty, alebo odcudzenia batožiny.

6. Vlastná doprava. Klient, ktorý použije vlastnú dopravu, sám zodpovedá za dodržanie termínu nástupu a ukončenie pobytu, a teda aj čerpanie, resp. nečerpanie zabezpečených služieb. V prípade vlastnej dopravy sa klient počas celeho zájazdu presúva / využíva na presun jeho osobne auto.

7. Stravovanie. Na našich zájazdoch nezabezpečujeme. (ak nie je dohodnuté ináč) Pri víkendových výletoch je vhodné, aby si klienti vzali vlastnú stravu, pri dlhších zájazdoch budú mať príležitosť, dopĺňať si zásoby priebežne počas zájazdov.

8. Ubytovanie u väčšiny zájazdov zabezpečuje CK. Pre jednotlivé zájazdy sú informácie o ubytovaní upresnené v informačných materiáloch. Ubytovanie v kempoch je vo vlastných stanoch a spacích vakoch (ak nie je dohodnuté ináč). Za prípadné prespanie v mikrobuse sa účtuje poplatok 10 € na noc a osobu.

9. Poistenie. Klient sa zúčastňuje zájazdov CK vždy na vlastné nebezpečie. Prípadné úrazy alebo iné nečakané udalosti a s nimi spojené finančné a iné nároky si klient, prípadne tretia osoba, uplatňuje voči poisťovni na základe uzavretého cestovného poistenia, ktoré je nevyhnutné pre účasť na každom zájazde. U zájazdov, ktoré takéto poistenie nemajú v cene je potrebné poistiť sa individuálne, napr. aj v našej CK. V opačnom prípade všetky vyššie uvedené skutočnosti spadajú na ťarchu klienta. CK odporúča pred zájazdom absolvovať adekvátnu lekársku kontrolu (aj u stomatológa).

10. Platba poukážkami. Zájazdy je možné platiť aj darčekovými poukážkami vydanými našou CK o ktorých viac informácii nájdete na našej webovej stránke www.raftovanie.sk. Týmito poukážkami je možné zaplatiť základnú (katalógovú) cenu, bez povinných doplatkov. Pri platbe zájazdov so zľavou je platba poukážkami možná maximálne do 50,- EUR.

11. Väčšie kolektívy, firemné kolektívy, športové organizácie a iné skupiny si môžu u nás objednať zájazdy podľa vlastného priania aj nad rámec zájazdov uvedených v katalógu.

12. UPOZORNENIA. Naša CK RAFTOvanie má právo pred začatím zájazdu, alebo aj počas jeho konania operatívne a podľa potreby zmeniť program, trasu alebo iné skutočnosti, uvedené v katalógu, alebo v informáciách pre zájazd, pričom v týchto prípadoch postupuje presne v zmysle zmluvných podmienok (výhrada zmeny programu). Samotná realizácia skupinového zájazdu pri určitom minimálnom počte 20 účastníkov zájazdu (výhrada minimálneho počtu účastníkov), v prípade jeho nedosiahnutia má CK právo zájazd zrušiť, najneskôr  7 dní pred nástupom na zájazd. Za cenné veci odcudzené počas zájazdu nenesie CK zodpovednosť. Akékoľvek zľavy si môžete uplatňovať výhradne pri rezervácii zájazdu a nie je možné si ich nárokovať dodatočne po podpise Zmluvy a po termíne zájazdu. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa fakultatívnych výletov a služieb objednaných priamo na mieste je nevyhnutné riešiť v mieste pobytu.

ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE RAFTOvanie, s.r.o.

1. Prihlásenie a zmluvný vzťah. Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou RAFTOvanie a klientom vzniká na základe prijatia záväznej prihlášky (objednávky), alebo písomnej objednávky s náležitosťami zmluvy, alebo zaplatením zálohy 50 až 75% z celkovej sumy, alebo úhradou plnej ceny poskytovaných služieb a to aj v prípade uzatvárania zmluvy o obstaraní zájazdu, príp. iných služieb prostredníctvom sprostredkovateľa ( iná cestovná kancelária, cestovná agentúra, alebo agentúra sprostredkujúca iné služby), pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CK, resp. prevzatie CK v hotovosti. Plná cena sa platí bez zálohy pri službách v cene do 50€ na osobu. O potvrdení prihlášky (objednávky) je klient informovaný písomne alebo mailom. Ak spoločnosť z vlastnej viny nie je schopná zabezpečiť objednané služby, klient bude písomne, príp. telefonicky vyrozumený a bude mu vrátená záloha. Predbežné prihlásenie (rezervácia na 5 kalendárnych dní) je možné telefonicky a SMS správou. Zájazdy sú obsadzované podľa poradia prijatých prihlášok.

2. Zrušenie zmluvy. Klient môže zrušiť zmluvu najneskôr 7 pracovných dní pred odchodom na zájazd písomne, alebo osobne v CK. Pre určenie dátumu písomného zrušenia je rozhodujúci doručenie do CK . Storno poplatok sa vypočítava z ceny a tiež aj zo všetkých ďalších platieb za zájazd. Po tomto termíne CK zaplatenú čiastku nevracia. To isté platí pri nedostavení sa k odchodu, alebo ak klient nemá pri odchode platné a úplné cestovné doklady a predpísané vybavenie (výstroj). Odstupujúci klient môže poslať namiesto seba náhradníka bez storno poplatku, pokiaľ to oznámi CK najneskôr 3 dni (72 hodín) pred zahájením zájazdu. Pri neskoršom nahlásení náhradníka je potrebné uhradiť 10% z ceny zájazdu (najmenej však 5 €). Náhradník pri leteckých zájazdoch a zájazdoch vyžadujúcich si vybavovanie víz môže nahradiť pôvodného klienta zájazdu najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu za poplatok 10% z ceny zájazdu. Pri nedostavení sa k odchodu zájazdu z akéhokoľvek dôvodu prepadá neobsadené miesto v prospech CK a tá s ním môže nakladať podľa vlastného uváženia.

3. Ceny služieb. Ceny sú stanovené dohodou medzi spoločnosťou a klientom. Ceny ponúknutých zahraničných služieb uvedených v ponukovom liste môže spoločnosť jednostranne zvýšiť max. o 10% v dôsledku zníženia kurzu Sk, alebo v dôsledku zvýšenia cien služieb niektorých dodávateľov spoločnosti. Zvýšenie ceny do 10% nie je považované za dôvod odstúpenia klienta od zmluvy a v tomto prípade platia storno podmienky podľa bodu "Stornovanie podmienky".

4. Spôsob úhrady za služby. Úhradu služieb môžete realizovať v hotovosti na mieste v sume realizácie služieb, bezhotovostným prevodom, hotovostným vkladom na účet č. 2620766567/1100 v Tatra Banke (variabilným symbolom na základe prijatej faktury popr. zadajte presny názov a dátum zájazdu + Vaše celé meno).

5. Storno podmienky. Objednávateľ  má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia do CK poštou, alebo osobne. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CK nasledovné storno poplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

  • skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25 % z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zájazdu v lehote 60 a viac dní pred termínom začatia čerpania služieb,
  • skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 59 - 40 dní pred termínom začatia čerpania služieb,
  • skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 39 - 16 dní pred termínom začatia čerpania služieb,
  • skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 15 - 7 dní pred termínom začatia čerpania služieb,
  • vo výške 100% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 6 dní pred termínom začatia čerpania služieb.

V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa započítava aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy obstarávateľovi riadne oznámené.

V prípade, že objednávateľ alebo časť klientov nenastúpi na zájazd, alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu a nečerpané služby. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu, alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

Stornovanie darčekovej poukážky:

1. Darčeková poukážka sa vydáva na sezónu, letnú sezónu a zimnú sezónu. Letné darčekové poukážky zamerané na letné športy, ako splavy, rafting, kaňoning, treking, kajakovanie sú platné v danej sezóne od 1.4 do 1.10. Zimné darčekové poukážky zamerané na zimné športy ako lyžovačky, snowbordové kurzy, kurzy lezenia ladopádov a pod. ju platné v danej sezóne od 1.10 do 31.3. Objednávateľ (obdarovaný) si môže vybrať, ktorý koľvek termín v danej sezóne a po vzajomnej dohode buď telefonicky na tel. čísle +421 911 305 961, +421 903 727733, alebo e-mailom na info@raftovanie.sk  mu bude potvrdený príp. navrhnutý iný nahradný termín.

2. Objednávateľ môže darčekovú poukážku stornovať a požiadať o vrátenie peňazí do 7 dní od dátumu vystavenia. Peniaze sa vracajú osobe alebo firme, ktorá darčekovú poukážku zakúpila. Spoločnosť RAFTOvanie si pritom účtuje manipulačný poplatok 15% minimálne však 10,- EUR.

3. Stornovanie, zmena termínu kurzu: Objednávateľ (obdarovaný) má právo termín rezervácie kurzu zmeniť, alebo stornovať a to iba raz pred alebo počas danej sezóny. Pokiaľ objednávateľ (obdarovaný) stornuje ním objednaný a dohodnutý termín zájazdu platia Storno podmienky našej CK RAFTOvanie vid.odst. 5.

4. Ak si objednávateľ (obdarovaný) darčekovú poukážku nevyčerpá v danej sezóne, objednávateľ (obdarovaný) nemá nárok bez udania vážneho dôvodu poukážku preniesť do ďalšej sezóny a firma RAFTOvanie má právo ponechať si objednávateľom zaplatenú plnú sumu darčekovej poukážky, ako 100% storno poplatok.

5. Storno poplatok vo výške 100% z ceny kurzu pri neúčasti objednávateľa (obdarovaného) nazájazde príp. kurze v danej sezóne môže RAFTOvanie posudzovať individuálne od prípadu k prípadu.

6. Zmeny a zrušenie poskytovaných služieb. Právo na zmeny v poskytovaných službách má spoločnosť v nasledovných prípadoch:

  • v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok na uskutočnenie danej služby,
  • v dôsledku neočakávaných politických zmien a neočakávaných zmien zákonov danej krajiny a podmienok na prevádzkovanie našej obchodnej činnosti,
  • v prípade ohrozenia bezpečnosti klientov,
  • v prípade neadekvátneho správania klientov,
  • pri nenaplnení minimálneho počtu klientov, nutného pre poskytnutie služby najneskôr 10 dní pred zahájením zájazdu.

7. Preloženie termínu zájazdu. CK má právo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré nie sú spôsobené CK, preložiť konanie zájazdu z pôvodného termínu na termín nový. V prípade, že nový termín nebude klientovi vyhovovať, bude mu ponúknutý ďalší termín. Ďalej má CK právo posunúť termín zájazdu u všetkých zájazdov využívajúcich leteckú dopravu, bez možnosti odhlásenia sa klienta, maximálne však o 7 dní.

8. Reklamácia služieb spoločnosti. Ak klient zistí, že určité služby spoločnosti nezodpovedajú svojou kvalitou a rozsahom službám uvedeným v ponukovom liste, môže do 14 dní tieto reklamovať. Ak možno reklamovať službu počas jej realizácie, treba tak urobiť zodpovednej osoby. Spoločnosť je povinná sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po obdržaní reklamácie.

9. Ručenie. Upozorňujeme, že na cesty do zahraničia je potrebné mať Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vydáva každá zdravotná poisťovňa svojmu poistencovi a tento v prípade potreby predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  v zahraničí. CK neručí za odcudzené veci na zájazde. U zájazdov, ktoré takéto poistenie nemajú v cene je potrebné poistiť sa individuálne, napr. aj v našej CK v opačnom prípade všetky vyššie uvedené skutočnosti spadajú na ťarchu klienta. CK odporúča pred zájazdom absolvovať adekvátnu lekársku kontrolu (aj u stomatológa).

10. Batožina. V cene zájazdu je preprava batožiny do celkovej hmotnosti 20 kg na klienta. Do tohto limitu sa nepočíta iba špeciálna výzbroj (ľadovcová, lezecká, lyžiarska a pod.). V prípade, že batožina klienta bude ťažšia, ako je povolený limit, bude klientovi účtovaný poplatok 3 € za, každý kilogram nadváhy. Na zájazdy je možné vziať so sebou (nutné nahlásiť vopred) bicykel (príplatok 30 €), lyžiarsky výstroj, resp. snowboard  (príplatok 10 €), prípadne aj iné nadrozmerné športové potreby (príplatok min. 10 €). Príplatky neplatia pre zájazdy, na ktorých je používanie uvedeného výstroja (max. však 1 ks na klienta) v programe zájazdu.

11. Vreckové si každý klient berie podľa vlastných potrieb a uváženia. Upozorňujeme však, že pri vstupe na územie cudzích štátov môžete byť požiadaní o preukázanie svojich finančných prostriedkov. V prípade nepreukázania dostatočného množstva finančných prostriedkov nenesie CK za vzniknutú situáciu  zodpovednosť.

Cestovné doklady. Pre zahraničné zájazdy potrebujete platný cestovný pas (pre štáty Európskej únie, Chorvátsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko postačuje občiansky preukaz). V prípade vízovej povinnosti budete s podmienkami udelenia víz včas oboznámení. Cestovný doklad je nevyhnutné mať vždy pri sebe. 

 

Komentáre

MÁTE ĎAĽŠIE OTÁZKY?

NAPÍŠTE NÁM:

rafting@raftovanie.sk

Raftovanie Team

Darčekové poukazy

Obdarujte svojich blízkych jedinečným a nezabudnuteľným adrenalínovým darčekom z našej ponuky, ktorý nekúpite v žiadnom obchode vystavený na konkrétnu destináciu / program s ľubovoľným venovaním a hodnotou. Prehľad programov a cien jednotlivých zájazdov nájdete tu.

Captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikačné účely. VIAC INFORMÁCIÍ

RAFTOVANIE TEAM

ZÁŽITKY A STUDENÚ VODU S NAMI PREŽILI AJ